Biedrība "ALTUM"

Par mums

Vispārīga informācija

Biedrība ALTUM ir kultūras-izglītības nevalstiskā organizācija. Tā veicina personu mūžizglītību, organizē formālo, neformālo un interešu izglītību, pieaugušo, jauniešu, senioru, cilvēku ar īpašām vajadzībām izglītību un šo grupu iekļaušanos sabiedrībā, uzlabo dzīves kvalitāti cilvēkiem ar mazākām iespējām, dod iespēju dažādu vecumu cilvēkiem piedalīties brīvprātīgo darbā.
Biedrība ALTUM tika izveidota 2009. gadā. Tā strādā saskaņā ar tās statūtos noformulētajiem mērķiem un ir izveidojusi Mācību centru ALTUM (reg. nr. 3380802097).
Biedrības Mācību centrs vada nodarbības un kursus pieaugušajiem, kā arī jauniešiem vairākās pilsētās Latvijā.
Biedrības personāls ir piedalījies un guvis pieredzi dažādos projektos Latvijā, Igaunijā, Polijā, Itālijā un vairākās citās Eiropas valstīs.

 

Svarīgākās aktivitātes

No 2010-2012 gadam Biedrība ALTUM īstenoja Grundtvig senioru brīvprātīgā darba projektu „Neturi sveci zem pūra” (nr. 2010-1-LV1-GRU14-01008). Tā ietvaros notika ilglaicīga sadarbība starp ALTUM un Igaunijas organizāciju MTÜ Läti Rahvuskultuuri Selts Eestis, kas apmainījās mobilitātes formā ar senioriem, kuri partnerorganizācijai un tās biedriem nodeva savas zināšanas un pieredzi.
Biedrība ALTUM Kultūras ministrijas projekta ietvaros veica latviešu diasporas integrācijas apmācību Igaunijā 2012. gadā pusgada garumā.
Sadarbībā ar Biedrību Ozols 2011. gadā tika īstenots projekts Madonas novadā „Sadarbības starp paaudzēm veidošana sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautiem iedzīvotājiem Madonas novadā”, kur dalībnieki  apguva motivāciju pašnodarbinātībai un socializācijai, datorapmācību senioriem, radošās darbnīcas, mākslas terapiju, eiritmiju, apmeklēja lietiškās mākslas gadatirgu, teātri un citus kultūtas pasākumus, saņēma psihologa konsultācijas. Kopīgi izveidotajā ar datorvietām aprīkotajā centrā „Paaudze paaudzei” turpmāk seniori organizē aktivitātes un nodod savas zināšanas jauniešiem, kā arī iegūst viņu pieredzi jaunākajās komunikāciju tehnoloģijās.
Uzvarot Biedrības „Latvijas mazpulki” iepirkuma konkursā, Biedrība ALTUM ieguva tiesības Eiropas Savienības ELFLA pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" izstrādāt, sagatavot un īstenot projektu aktivitātē „Apmācību un iedzīvotāju iniciatīvas darbības nodrošināšana”. Projekts tika sekmīgi īstenots 2013. gadā.

 

Pieaugušo izglītošana

Mēs strādājam ar pieaugušajiem galvenokārt no divām mērķa grupām - bezdarbniekiem un senioriem - digitālo kompetenču uzlabošanas jomā

Mūsu Asociācija īsteno „Konkurences paaugstināšanas programmu” bezdarbniekiem. Nodarbības notiek Latvijas reģionos un pilsētās ārpus galvaspilsētas - 5 vietās - Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē, Jēkabpilī un Jelgavā. Vadām šādus kursus: "Datora un interneta pamati", "E-pakalpojumu lietošana", "Veido mājas lapu pats".

Mūsu Asociācija māca "Datora un interneta pamatu" kursus senioriem Rīgā un Olainē.

Mēs strādājam arī ar nodarbinātajiem programmā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences uzlabošana” mācību kursa „Datu analīze un pārskatu veidošana” ietvaros.


Vēstures mācīšana

Biedrības pasniedzēji strādā vēstures mācīšanā ar neformālās izglītības metodēm - vada vēstures pulciņus, māca vēstures notikumu rekonstrukcijas paņēmienus un lomu spēles.
Būtiska darbība vēstures noformālās izglītošanas lauciņā ir Biedrības dalībnieku dalība GRUNDTVIG partnership 2 gadu (no 2013. gada septembra līdz 2015. gada jūlijam) projektā „Learning through Time: Living History for Life Long Learning”  (nr. 2013-1-PL1-GRU06-38776 3). Projekta ietvaros tiek iepazīta 6 Eiropas valstu viduslaiku vēsture, tās neformālās mācīšanas metodes, tiek nostiprinātas dalībnieku starpkultūru iemaņas.
No 01.01.2015 līdz 30.06.2015  ALTUM piedalījās ERASMUS+ programmas „Jaunatnes darbinieku mobilitāte” kopprojektā „Tape loom – a creative history !” (nr. 2014-3-PL01-KA105-013642), kurā koordinators bija Polijas organizācija. Projekta dalībnieki padziļināja zināšanas par metodēm, kā attīstīt jauniešu izpratni par kopīgo Eiropas identitāti, kas balstās uz  kopējo vēsturi un tradīcijām, uz gadsimtu gaitā izveidojušos kultūru.

 

Personāla prasme un pieredze

Biedrības ALTUM vadītājam Dainim Olderam ir augstākā izglītība (maģistra grāds), 16 gadu pieredze sabiedrisko organizāciju vadīšanā, no kuriem pēdējie 5 gadi aizvadīti pieaugušo neformālās izglītības darbā. Viņš ir piedalījies daudzu starptautisko projektu īstenošanā. Viņam ir vairāku gadu pieredze ārzemju grupu apmācāmo uzņemšanā Latvijā.  Mācību centra ALTUM vadītājai Ingunai Igovenai ir plaša pieredze projektu organizēšanā un vadīšanā, mācību nodarbību plānošanā.
Biedrības pasniedzējiem  ir kvalifikācija un pieredze  kursu vadīšanā (kultūra un valoda, botānika, radošās darbnīcas, „dzīvā” vēsture,  folklora, datormācība, u.c. ), pieaugušo neformālajā izglītošanā, grupu un pulciņu vadīšanā.


Biedrības personāls un pasniedzēji pārvalda angļu valodu. Viņiem ir pieredze darbā ar ārvalstu partneriem un dalībniekiem dažādās vecuma grupās.